22071750

Salgs bettingelser

1. GENERELT
Disse betingelser er gyldige for alle leveranser fra Tingvalla elektro AS (TEAS), med mindre annet er skriftlig avtalt i forbindelse med denne kontrakt. De generelle salgsvilkår rangeres foran andre avtaler og dokumenter som tidligere er gitt i forbindelse med denne avtalen og tidligere avtaler, inkludert kundens generelle innkjøpsvilkår, dersom slike er utarbeidet.
Disse betingelser kan bare endres dersom partene i felleskap skriftlig avtaler dette.

2. LEVERINGSOMFANG
Leveringsomfanget er fastlagt på TEAS’ formular for ordrebekreftelse. Alle gyldige vedlegg skal være nevnt i ordrebekreftelsen.

3. PRISER
Alle priser er oppgitt i angitt valuta ekskl. merverdiavgift, skatt og øvrige avgifter med mer. Alle priser baserer seg på de import-, skatte- og avgiftsregler som er gyldige på kontraktsdatoen. Kunden er ansvarlig for transportkostnader, forsikring, toll og andre avgifter som beskrevet under vilkårene EXW (INCOTERMS® 2010). Emballasje er ikke inkludert i prisen.

4. BETALING
Betaling skal skje netto pr. 30 dager fra levering. Ved leveranser over verdi tilsvarende NOK 500.000,- skal kunden stille tilfredsstillende bankgaranti godkjent av TEAS, eller etter nærmere avtale.
Ved oppdelte leveranser skal utstyr faktureres etter hvert som det leveres. Ved forsinket betaling skal kjøper betale morarente på forsinket beløp tilsvarende 0,05 % pr dag på forsinket beløp, i tillegg til et purringsgebyr på kr 100,- pr purring.
Dersom kunden ved avtalt leveringstid ikke kan – eller ønsker å avhente varene på TEAS’ lager, vil varene bli fakturert som om levering har funnet sted. Om varene ikke kan faktureres, vil rentebelastning finne sted.

5. GYLDIGHET
Avgitte tilbud har normalt en gyldighet på 3 måneder. Leveringsavtale er først inngått når TEAS’ ordrebekreftelse foreligger.

6. LEVERINGSTID
Leveringstid skal fremgå av vår ordrebekreftelse/leveringskontrakt. I de tilfeller hvor levering er avhengig av opplysninger fra kunden, og disse ikke fremskaffes til avtalt tid, kan TEAS fastsette ny leveringstid.

7. LEVERINGSBETINGELSER
Varene er levert og merket i samsvar med TEAS’ standard praksis, dersom ikke spesiell merking, pakking eller andre forhold er skriftlig avtalt på forhånd. Varene leveres EXW (INCOTERMS® 2010), emballasje ikke inkludert. Andre leveringsbetingelser må i forkant avtales skriftlig.
Dersom leveringsadresse avviker fra kontoradresse, er det kundens ansvar å informere om dette. Dersom kunden ønsker forsikring, må dette bestilles særskilt for kundens regning.

8. SALGSPANTERETT
AFS har salgspanterett i leverte varer inntil varene er fullt betalt. Oppgjør ved veksel eller annet betalingsdokument som er innløsbart med regressansvar for TEAS medfører ikke bortfall av panterett.

9. OVERGANG AV RISIKO
Ansvaret og risikoen for varene går over til kunden i samsvar med bestemmelsene i INCOTERMS® 2010.

10. RETUR/KANSELLERING
Retur av varer kan bare finne sted med TEAS’ forutgående skriftlige samtykke og skjer for kundens regning og risiko. Retur vil kun aksepteres av TEAS innenfor en tidsperiode på tre – 3 – måneder etter avsluttet prosjekt eller leverte enkeltordrer. Ved retur av standard lagervarer i uåpnet eller ubrukt stand, krediteres kunden med inntil 70 % av fakturaverdien. Dersom tvingende forhold gjør det nødvendig for kunden å kansellere kontrakt og TEAS godkjenner dette skriftlig i forkant, har TEAS rett til å fakturere et kanselleringsgebyr som beregnes i forhold til graden av ferdigstilling på varene, dog minimum 30 % av kontraktsverdien.
Det kan ikke påregnes retur av spesialbestilte varer.

11. INSPEKSJON OG TESTER
a. Sluttkontroll og eventuell idriftsettelse av levert utstyr skal alltid skje i samsvar med TEAS’ datablad og instruksjonsmanualer for leverte produkt, eller etter spesielle skriftlige avtaler.
b. Dersom det kreves klassesertifikater/godkjenninger ut over de som innehas til en spesiell levering, vil disse bli fakturert til selvkost.
12. GARANTI/REKLAMASJON

a. Kjøper er forpliktet til å inspisere varene straks etter mottakelsen. Alle reklamasjoner skal skje skriftlig straks feil er eller burde ha vært oppdaget og senest innen 8 dager etter mottakelsen.
b. TEAS garanterer å reparere/erstatte Tingvalla-fabrikkert utstyr som er beheftet med produksjonsfeil i en periode på enten 12 måneder etter idriftsettelse av utstyret eller maksimum 24 måneder etter levering uten idriftsettelse, forutsatt at utstyret i denne perioden har vært håndtert og lagret på en forsvarlig måte. TEAS’ garantiansvar omfatter således ikke feil og mangler som har oppstått på grunn av brukerfeil, uriktig bruk/montasje, manglende service eller inngrep fra uautorisert personell. For utstyr som TEAS godkjenner returnert, skal frakt være forhåndsbetalt av kunden. Dersom det er en garantireparasjon/erstatning vil TEAS levere reparasjonen/erstatningen CPT (INCOTERMS® 2010).
Erstatningsdeler faktureres ved levering, men vil, dersom det er et garantiansvar, bli kreditert ved mottatt retur av utskiftede deler.
c. Dersom det er nødvendig å utføre garantiservice /reparasjon hos kunden, vil reise- og oppholdsutgifter bli belastet. Arbeidstid for reparasjon eller utskifting av deler dekket av denne garanti vil skje for vår regning, mens reise- og ventetid vil bli fakturert etter gjeldende satser.
d. Dersom kontrakten innbefatter levering av arbeid eller tjenester fra TEAS, garanterer TEAS det utførte arbeidet forutsatt at kunden skriftlig påklager feilaktig utført arbeid innen 12 måneder etter at arbeidet er ferdigsatt.
e. TEAS bærer ikke i noe tilfelle ansvaret for anleggets funksjonalitet med mindre TEAS’ personale har forestått idriftsettelse og sluttester, da TEAS i slike tilfeller ikke har muligheter til å avdekke feil på installasjonstidspunktet. Dette ansvaret påligger derfor den som idriftsetter anlegget.
f. TEAS forbeholder seg retten til å foreta endringer eller forbedringer i sine produkter uten å måtte foreta utskiftinger i produkter som allerede er solgt.
g. TEAS garantiansvar opphører i sin helhet dersom varen ikke har vært lagret, installert, brukt og vedlikeholdt i henhold til TEAS’ retningslinjer og normal praksis for denne type utstyr.
Videre opphører garanti og ethvert TEAS ansvar dersom varen er blitt modifisert/endret uten TEAS’ skriftlige forhåndsgodkjenning.
h. Med unntak av den garanti som utrykkelig er stillet under pkt. b, c og
d foran, bærer AFS ikke ansvar for noe tap eller noen skade verken direkte eller indirekte som følge av feil eller mangler i de varer og/eller tjenester som er levert av TEAS.
i. AFS samlede ansvar, herunder ethvert garantiansvar og erstatningsansvar, vil i ethvert tilfelle være avgrenset mot
indirekte/avledede tap og er begrenset oppad til kjøpesummen for den aktuelle bestillingen.

13. OPPLÆRING
Opplæring i bruk av AFS’ produkter ut over det som fremgår av TEAS’ standard dokumentasjon, inngår ikke i leveransen og eventuelle kurs mv. må avtales særskilt.

14. FORCE MAJEURE
Dersom uventede og uunngåelige hendelser gjør det umulig for TEAS å oppfylle sine forpliktelser i henhold til denne kontrakt, skal TEAS straks informere kunden om dette og om de årsaker som umuliggjør leveransen. Med «force majeure» menes i denne sammenheng hendelser som er utenfor kontraktpartenes kontroll og som hindrer gjennomførelsen av kontrakten, herunder, men ikke begrenset til krig, fiendtlige handlinger, streik, lockout, jordskjelv, brann og andre naturkatastrofer, sykdom, forsinkelser eller mangler ved leveranser fra underleverandører.
AFS er ansvarsfri for uteblitt, forsinket, endret og/eller mangelfull levering i force majeure-tilfellene.

15. TVISTER
Eventuelle tvister om forståelsen av denne kontrakt skal søkes løst ved forhandlinger. Fører ikke forhandlinger frem, skal saken avgjøres av de ordinære domstoler, med mindre partene er enige om å bringe saken inn for forliksmyndigheter.